Generelle vilkår

1. Generelle betingelser

Desse generelle vilkår og bestemmelser gjelder når du som forbruker legg inn ei bestilling på oygardenactive.no. Avtalen er inngått mellom deg og Cirka AS (org.nr. 926 39 8369). Kontaktinformasjon og annan informasjon finner du på oygardenactive.no. Du kan og sende e-post til hei@oygardenactive.no eller ringe 400 81 469.

Cirka AS godtar i henhold til norsk lovgiving ikkje kredittkjøp til personar under 18 år. Cirka AS forbeholder seg retten til å avvise eller endre bestillingane dine. Dette kan forekomme hvis personer oppgir uriktige personopplysningar, har historie som ikkje består kredittsjekken vår, eller personar som ikkje har fulgt aktuelle reglar og bruksvilkår tidlegare.

Brot på reglane kan føre til at du som kunde blir erstatningspliktig for øydeleggingar. Cirka AS forbeholder seg retten til å avvise kunder som har brote reglane, i ein viss tidsperiode.

Cirka AS skal ikkje ha noko ansvar for feil knytt til bilete eller typografi på nettsida.

2. Bestillinger
 • Når du legg inn ei bestilling på nettsida godtek du at du deltek på eige ansvar. Cirka AS er ikkje ansvarleg for ulukker/skadar som oppstår ved brot på retningslinjene vi har på aktivitetane våre.
 • Deltakar er sjølv ansvarleg for eiga forsikring.
 • Cirka AS tar atterhald om endring eller kansellering av arrangement grunna vêrtilhøve.
 • Aktivitetar kan verte kansellerte eller flytta om vi ikkje har mange nok gjestar påmeldt til å gjennomføre aktiviteten.
 • Dersom Cirka AS kansellerer, skal vi tilby alternativ aktivitet om mogleg. Kunden kan velje å trekkje seg frå bestillinga og vi refunderer 100%.
 • Deltakarar er sjølv pliktige til å innhente informasjon om våre aldersgrenser, krav til fysisk helse osv.
 • Det vert krevd betaling for bestilte plassar som ikkje vert nytta.
 • Når du legg inn ei bestilling på nettsida samtykker du til at du har lest og forstått dei generelle vilkåra våre. Du samtykker med det som står under punktet “generelle vilkår”.
3. Betaling og avgifter

Alle prisar på nettsida er oppført i NOK og inkluderer MVA. På nettstaden blir du opplyst om kva for betalingsalternativ som er tilgjengelige til ei kvar tid. Pr. no kan privatpersoner betale med kort og Vipps, og firma kan få tilsendt faktura.

Dersom du har problemer med å betale, eller/og ønskjer å betale på ein annan måte enn det vi tilbyr på nettsida, vennligst ta kontakt i kontaktskjemaet på nettsida.

4. Avbestilling og refusjon/angrerett
 • Tjenesten blir levert på avtalt tidspunkt.
 • Total avbestilling kostnadsfritt seinast fire veker før arrangementet.
 • Avbestilling fire til to veker før arrangementet: vi refunderer 80 % eller fakturerer 20 % av bestillingas totale verdi.
 • Avbestilling to veker til 24 timar før arrangementet: vi refunderer 50 % eller fakturerer 50 % av bestillingas totale verdi.
 • Avbestilling seinare enn 24 timar før arrangement: ingen refusjon eller 100% faktura av bestillingas totale verdi.
 • Avbestilling ved sjukdom/skade: må stadfestast av lege. Kostnadsfritt så lenge vi er varsla innan arrangementet startar.
 • Ved avbestilling ber vi om at kopi av bestillinga vert send skriftleg til Cirka AS med eventuelle vedlegg.
5. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamla personopplysninger er selger. Med mindre kjøparen samtykker til noko anna, kan selgeren, i tråd med personopplysningslova, kun innhente og lagre dei personopplysninger som er naudsynte for at selgaren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøparen sine personopplysning vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selgar skal få gjennomført avtalen med kjøparen, eller i lovbestemte tilfeller.

6. Konfliktløysing

Klager kan rettas til selgar innen rimelig tid jmf. punkt 2 og 5. Partane skal forsøke å løyse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikkje lukkas, kan kjøparen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på telefon 23 400 600 eller forbrukertilsynet.no

7. Endringar

Cirka AS forbeholder seg retten til å endre vilkår til ei kvar tid. Eventuelle endringer vil bli publisert på nettsida.

Cirka AS
Fagrebakkane 30
5357 Rong
Org.nr. 926 39 8369

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.